admin

sep 192016
 

Veranderingen 27e druk t.o.v. 26e druk Oranje Kruis boekje

 • Geen synthetische watten
 • Geen mitella of brede das bij botbreuk
 • Geen ledemaat omhoog houden bij ernstige actieve bloeding
 • Niet meer (drie zijden) afplakken doordringend borstletsel
 • Bij astma aanval –1-1-2 bellen danwel huisartsenpost
 • Nieuwe opleiding inclusief EHaK
 • Binnen 2 jaar moet de EHaK meegenomen worden bij de vervolglessen
 • Na 2019 wordt de EHaK aantekening niet meer vermeld op het certificaat
 • Aparte EHaK cursus blijft bestaan voor mensen zonder EHBO diploma
 • Direct 1-1-2 bellen bij bewusteloosheid
 • Meerdere ziekten en aandoeningen worden genoemd b.v. processierups – kiespijn
 • Andere verbandmaterialen om mee te oefenen zoals: vingerbobs, eilandpleister en hydrocolloïd pleister
 • Andere benadering rautekgreep
 • Vuiltje in het oog – naar de binnenste ooghoek wrijven
 • Uitgeslagen tanden mogen niet meer worden schoongespoeld met water en mogen niet meer worden bewaard in speeksel
 • Bewustzijnscontrole – Alert of niet alert – bewusteloos
 • Drukverband wordt steunverband
 • Angel van een bij wordt nu verwijderd met een pincet
 • Na steek van een teek is de datum van 6 weken veranderd in 3 maanden
 • Na een tekenbeet een verdikt rood ontstoken oorlel – huisarts
 • Brandwonden koelen met water of met burnshield. Niet beide.
 Posted by at 11:27 pm
sep 082015
 

Opleidingscursus EHBO 2023

De EHBO-Vereniging Noordwijkerhout hoopt dit jaar weer een opleidingscursus EHBO te kunnen te kunnen organiseren. Deze cursus omvat: EHBO, Reanimatie, bediening van de AED (Automatisch Externe Defibrillator) en EHBO aan kinderen.

Deze keer gaat alles anders dan anders. In plaats van een flink aantal avonden, zal de cursus dit keer in korte tijd worden gehouden, en wel op 4 zaterdagen (overdag). Dit zijn:

Zaterdag 25 maart

Zaterdag 8 april

Zaterdag 15 april

Zaterdag 22 april herhaling en examen

De cursus wordt gehouden in Puyckendam, Noordwijkerhout. De tijden zullen zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten

Graag willen wij als vrijwillige EHBO-Vereniging de kosten voor iedereen zo laag mogelijk houden. Wie zich opgeeft voor 1 maart, mag 50 Euro korting ontvangen. In plaats van de reguliere prijs van 175 Euro, zal de cursus dan 125 Euro kosten. Mensen die belangstelling hebben voor het volgen van de opleiding EHBO, worden van harte uitgenodigd te reageren. Reageren betekent nog geen definitieve opgave. U zit dus nergens aan vast.  Op deze manier wordt ons dorp ook steeds veiliger. In veel gevallen is het mogelijk dat de zorgaanbieder een deel van de kosten vergoedt. In enkele gevallen is dit zelfs 100 procent! Een en ander is afhankelijk van de zorgaanbieder die u heeft. Dit geldt enkel voor aanvullende verzekeringen en niet voor basisverzekeringen. Via onderstaande link kunt u zelf al bekijken of u met uw aanvullende verzekering recht heeft op teruggave, bij het volgen van een EHBO-cursus: Zorgwijzer

Graag roepen wij u en uw familieleden, vrienden en bekenden op, om de cursus EHBO te volgen. Dit is belangrijk, op deze manier kunt u uw naasten goede Eerste Hulp verlenen, mocht dat nodig zijn. Daarnaast, kunt u een grote rol in onze samenleving hebben, doordat u in staat bent uw medemens te kunnen helpen in tijd van nood. En stel… dat uw geliefde, naaste of een familielid of vriend ineens onwel wordt in uw bijzijn, wat is het dan fijn om te kunnen helpen? De eerste noodzakelijke hulp te kunnen verlenen, in te kunnen schatten of het nodig is 112 te bellen of… directe Eerste Hulp te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij verslikking of verstikking de Handgreep van Heimlich goed te kunnen toepassen. Of bij een hartstilstand goed de reanimatie in te kunnen zetten. Dit kan het verschil tussen goed verder leven tot en met de dood betekenen.

Zeker bij een probleem met het hart, circulatiestoornis, hartinfarct of hartstilstand of bijvoorbeeld hersenbloeding – is het super belangrijk dat de juiste beslissingen snel genomen kunnen worden. Om de reanimatie direct te starten, zo snel mogelijk 112 te bellen, of  anderszins goed te kunnen handelen, kan een cursus EHBO cruciaal zijn. Dit kan echter ook gelden voor ernstige bloedingen, shock, epilepsie en andere lichamelijke problemen.

Belang EHBO

Hoe meer mensen hun EHBO-diploma hebben of weten hoe te handelen in tijd van nood, hoe beter het is als uw partner, familielid, vriend of vriendin of een complete vreemde een gezondheidsprobleem overkomt. Hoe fijn kan het zijn dat u de juiste eerste hulp kunt verlenen, en mogelijk een mensenleven kunt redden!  Daarnaast, hoe meer mensen kennis hebben van de EHBO, hoe veiliger onze (plaatselijke en regionale) samenleving wordt. Dus geef u op voor de opleiding EHBO, dit seizoen voor slechts 125 Euro in plaats van de gebruikelijke 175 Euro.

Informatie en/of opgave voor de opleidingscursus

Meer informatie over de opleiding EHBO is te verkrijgen bij Cindy van de EHBO-Vereniging Noordwijkerhout:  via email: voorzitter@ehbo-noordwijkerhout.nl.

 

 Posted by at 2:09 am
sep 082015
 

Data Opleidingscursus Eerste Hulp seizoen 2023

Onze nieuwe data voor de opleidingscursus EHBO zijn:

 • Zaterdag 25 maart
 • Zaterdag 8 april
 • Zaterdag 15 april
 • Zaterdag 22 april (in de ochtend herhaling, in de middag examen)

De cursus wordt gegeven in Puyckendam, op de zaterdagen zoals hierboven genoemd, van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Binnen een maand het complete EHBO-diploma behalen, het is heel goed mogelijk.

 Posted by at 1:47 am
jun 082015
 

Data vervolglessen EHBO 2022-2023

Herhaalavonden van 19.30-21.30

 • Donderdag 22 september 2022
 • Donderdag 6 oktober 2022
 • Donderdag 10 november 2022
 • Donderdag 24 november 2022
 • Donderdag 8 december 2022

 

Herhaalzaterdagen van 9.00-16.00

 • Zaterdag 15 oktober 2022
 • Zaterdag 19 november 2022
 • Zaterdag 21 januari 2023

 

EHBO bij Drank en Drugs worden gehouden op:

 • donderdag 26 januari 2023 van 19.30-21.30 uur

Alle lessen worden gehouden in Puyckendam, Noordwijkerhout

 

Inschrijven per mail: vervolgcursus@ehbo-noordwijkerhout.nl

 

 

 

 

 

 Posted by at 12:59 am
jun 062015
 

Een stukje EHBO geschiedenis van Noordwijkerhout, uit de archieven opgeduikeld

De huidige EHBO-Vereniging Noordwijkerhout is op 19 januari 1938 opgericht als de ‘algemene Nederlandse Vereniging voor EHBO’. Dit is echter niet de enige EHBO-Vereniging die Noordwijkerhout gekend heeft. Er bestond ook nog een specifiek Roomsch Katholieke Vereniging St. Raphael heette. Deze vereniging is enkele maanden later opgericht, namelijk op 13 oktober 1938.

De ‘zeer eerwaarde Heer Pastoor’ H.J. Maas heeft in Hotel Gouwenberg een vergadering belegd met als doel te komen tot de oprichting van de Roomsch Katholieke EHBO-Vereniging Sint Raphael Noordwijkerhout. Tijdens de vergadering, die op 13 oktober 1938 werd georganiseerd, is ook een stemming gehouden, waarbij de aanwezigen verzocht werd twee dames en drie heren te kiezen. Dat zijn geworden:

– Zuster Cornelissen bestuurslid
– Mejuffrouw C. van Eeden bestuurslid
– De heer M. Versteege bestuurslid
– De heer Th. Langeveld bestuurslid
– De heer N. v.d. Klauw voorzitter

Van der Klauw was verpleger van beroep en in die hoedanigheid gaf hij de op de praktijk gerichte lessen. De artsen die de theorielessen verzorgden, waren dokter Bots en dokter Wösten.

Enkele citaten uit de brief van 1 juli 1949, die gericht was aan de katholieke verenigingen in Noordwijkerhout:

“Deze St. Raphael EHBO vereniging stelt zich onder andere ten doel bij eventuele sportdagen of andere gebeurtenissen, waarbij veel publiek verwacht kan worden, eerste hulp te verlenen. Wij verwachten, dat bij zulke gebeurtenissen van speciaal katholieke inslag, onze vereniging, welker belangeloos gegeven wordt, hierbij ingeschakeld zal worden.”


Marian Alkemade-Stevelius:

 • Marian Alkemade werd in haar periode nog geen voorzitter genoemd, maar presidente van de vereniging. Wij herinneren haar als een bijzonder warme vrouw, die veel voor de vereniging betekend heeft. Ze is helaas in april 1999 overleden. Bij de opening van het zestig-jarig jubileum leverde zij haar bijdrage door het onthullen van de Cliniclowns-poster, een van de twee goede doelen die de EHBO-Vereniging dat jaar financieel ondersteunde. Haar naam is onlosmakelijk met de EHBO verbonden. Zo zal zij in onze gedachten blijven voortleven.

Tiny van den Barselaar:

 • Tijdens haar voorzitterschap werd het veertig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging gevierd. Om de viering hiervan mogelijk te maken en om nieuwe materialen aan te
  kunnen schaffen, werd een huis-aan-huiscollecte gehouden.
 • Tiny van den Barselaar-Coppens gaf zelf de praktijklessen EHBO, in samenwerking met de arts, die de theorielessen verzorgde.
 • Per cursus waren 26 lesavonden.
 • Alle lessen waren in de aula van de huishoudschool aan de Duindoornstraat.
 • Ooit is er een ‘live-demonstratie’ door Lotus-slachtoffers gegeven in het beademen, die op de voorzitter grote indruk heeft gemaakt.
 • Het ledenaantal van de vereniging bedroeg ongeveer 75.

Herman Leenderts:

 • Tijdens zijn voorzitterschap werd het vijftig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging gevierd, met een manifestatie in De Schelft, waarbij brandweer, PTT, politie,
  reddingsbrigade, ambulance en de EHBO zelf uiteraard vertegenwoordigd waren.
 • Tijdens een oefening, waarbij na afloop de hulpverleners met elkaar een glaasje dronken, klonk ineens hard gebons vanuit de wc. Een van de ‘slachtoffers’ bleek te
  zijn vergeten. Ondanks de hilariteit, waren alle EHBO’ers zich bewust van het feit dat oplettendheid van groot belang is.
 • Ook Herman Leenderts heeft lange tijd zelf de EHBO-praktijklessen verzorgd, in samenwerking met de arts, die de theorielessen gaf. Ook op de school
  (College Leeuwenhorst) waar hij werkte, gaf hij de nodige aandacht aan de eerste hulp.
 • Reanimatie behoorde officieel niet tot het takenpakket van de EHBO’er. Dit was alleen voorbehouden aan professionals. In een later stadium was via de Hartstichting een reanimatiediploma te behalen, dat geen onderdeel uitmaakte van het EHBO-diploma.

Guus Kil:

 • Het zestig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging werd onder Guus Kil gevierd, met een feestelijke receptie, waarbij burgemeester Andel als cadeau namens het gemeentebestuur de nieuwe huisvesting aanbood: De nieuwe brandweerkazerne. Ook brandweer-commandant Chr. Liebeton was hier voorstander van: Hulpverlening hoort bij elkaar. Brandweer en de EHBO hebben samen een grote demonstratie gegeven op De Brink, in het kader van in totaal 130 jaar hulpverlening. De brandweer bestond nl. 70 jaar.
 • De EHBO-lessen werden eerst in de St. Victorschool gegeven, maar door gebrek aan lokalen kwam de brandweerkazerne als ‘geschenk uit de hemel’.
 • Het Snel Inzetbaar Team is opgericht (1998).
 • De EHBO-lessen zijn geprofessionaliseerd naar aanleiding van vele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 • Tijdens de introductie van de 23ste druk van het Oranje Kruisboekje, is reanimatie geïntegreerd in het EHBO-diploma.

Cor Verdiesen:

 • Tijdens zijn korte voorzittersperiode is er hard verder gebouwd aan het Snel Inzetbaar Team, verscheen een concept-nota en is een subsidie-aanvraag bij de gemeente voorbereid. De regiovergaderingen hadden zijn bijzondere aandacht.

Piet Noordhuizen:

 • Het 65-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging wordt dit jaar gevierd.
 • Voor het eerst in het bestaan van de vereniging is een ‘dubbele petten’-kwestie ontstaan, aangezien Piet Noordhuizen behalve kaderinstructeur nu ook voorzitter is geworden, na een interim-periode.
 • Sinds 2002 is De Porrelhoek de nieuwe locatie van de EHBO-Vereniging. In deze ruimte zijn zowel alle materialen als het gehele archief gehuisvest.
 • De leden van het Snel Inzetbaar Team hebben een cursus rampenbestrijding gevolgd, waaraan een certificaat verbonden was. Het team wordt steeds verder uitgebouwd en opgeleid. Kleding, communicatie-apparatuur en materiaal wordt aangeschaft.
 • We hebben assistentie gekregen van een tweede kaderinstructeur, Bart v.d. Linde.
 • In augustus komt de 24ste druk van het Oranje Kruis-boekje uit. Er zijn nieuwe richtlijnen voor reanimatie in Nederland. Het onderwijs wordt aangepast aan een modulair systeem. Er wordt al druk gespeculeerd over het opleiden van mensen die de A.E.D. (de defibrillator) kunnen bedienen. Door de snelle ontwikkelingen zullen zich altijd veranderingen blijven voordoen in de hulpverlening. Dit zal aan de eerste hulpverleners ook niet ongemerkt voorbijgaan. Deze vernieuwingen brengen met zich mee dat de richtlijnen rond vervolglessen ook aan veranderingen onderhevig zijn.

Veel meer informatie over de geschiedenis van de Noordwijkerhoutse EHBO-vereniging, is te vinden op de website: 75 Jaar EHBO Noordwijkerhout

 Posted by at 2:10 am
jun 052015
 

Algemene informatie

De EHBO Vereniging Noordwijkerhout stelt zich ten doel om jaarlijks mensen op te leiden voor de cursus eerste hulp (EHBO). Om de diploma’s geldig te kunnen houden, biedt de vereniging vele vervolgcursuslessen, waaruit gediplomeerde eerste hulpverleners een keus kunnen maken. Ook verzorgt de EHBO Noordwijkerhout de inzet van eerste hulpverleners bij vele activiteiten, zoals carnaval, kermis en sportwedstrijden. Sinds vele jaren zijn er bedrijven die opleidingen krijgen van de vereniging en advies rond de aanschaf van eerste hulpmaterialen.

Bedrijven

Een aantal ondernemers en medewerkers van bedrijven hebben bij ons het diploma eerste hulp gehaald. De vervolglessen vinden in de bedrijven plaats, waar de lessen en thema’s bedrijfsmatig worden toegespitst. Ook worden er adviezen gegeven op het gebied van de eerste hulp, vaak naar aanleiding van vragen van medewerkers. Op deze manier kan de eerste hulp geheel op maat worden geleverd. Over verbandkamers, koffers op strategische punten binnen het bedrijf, pleisterautomaten en bijvoorbeeld registratieformulieren voor ongevallen met letselschade kan advies worden gegeven.

Jeugd Eerste Hulp A wordt door onze vereniging gegeven op diverse scholen in Noordwijkerhout. De opleiding vormt ook een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de vereniging. De cursus wordt afgesloten met een examen, waaraan een officieel diploma is verbonden. De jeugd wordt op deze manier vroeg vertrouwd gemaakt met het bieden van hulp aan de medemens. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst om verder te gaan met de opleidingscursus eerste hulp voor volwassenen.

Belangrijk nieuws voor scholen

Stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp

De stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp biedt een bijdrage van 30% van de directe kosten van een cursus Jeugd Eerste Hulp met dien verstande dat eventuele loonbetalingen aan lesgevers van subsidiëring zijn uitgesloten. Een groot aantal scholen heeft inmiddels van de regeling kunnen profiteren. Het blijkt dat er verhoudingsgewijs weinig spreiding zit in de kosten per leerling voor een cursus Jeugd Eerste Hulp A. Het bestuur van het Prins Hendrik Fonds heeft daarom besloten om met ingang van 1 maart 2005 de variabele bijdrage te vervangen door een vaste bijdrage per leerling: De bijdrage van het Prins Hendrik Fonds voor Jeugd Eerste Hulp wordt vastgesteld op € 4,82 per leerling.

De wijze van aanvragen blijft zoals die was: via een schriftelijke aanvraag waarbij een gespecificeerde begroting moet zijn gevoegd en een verklaring dat de lesgevers de cursus belangeloos verzorgen.

————————————————————————————–

Voor meer informatie over de EHBO Vereniging Noordwijkerhout:

 • Telefonische informatie is te verkrijgen via: 0252-377663 – voor Info en opgave over de cursus.
 Posted by at 1:21 am
jun 032015
 

Wetenswaardigheden

 • Opleidingen
 • De EHBO Vereniging Noordwijkerhout stelt zich ten doel om jaarlijks mensen op te leiden voor de cursus eerste hulp, reanimatie, AED, eerste hulp voor kinderen (module). Om de diploma’s geldig te kunnen houden, biedt de vereniging vele vervolgcursuslessen, waaruit gediplomeerde eerste hulpverleners een keus kunnen maken. Met enkele verplichte lessen zoals onder andere reanimatie. Ook verzorgt de EHBO Noordwijkerhout de inzet van eerste hulpverleners bij vele activiteiten, zoals carnaval, kermis en sportwedstrijden.
 • Beloning posten
  Beste leden, Met genoegen kan ik u meedelen dat iedereen die dit jaar gaat posten tijdens een evenement, naast de genoten waarderingen, extra zal worden beloond. Gerard Diesveld namens het posterssecretariaat.
 • Bedrijven
  Een aantal ondernemers en medewerkers van bedrijven hebben bij ons het diploma eerste hulp gehaald. De vervolglessen vinden in enkele bedrijven plaats, waar de lessen en thema’s bedrijfsmatig worden toegespitst. Ook worden er adviezen gegeven op het gebied van de eerste hulp. Op deze manier kan de eerste hulp geheel op maat worden gegeven.
 • Jeugd Eerste Hulp
  Jeugd Eerste Hulp  wordt door onze vereniging jaarlijks gegeven op diverse scholen in Noordwijkerhout. De opleiding vormt ook een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de vereniging. De cursus wordt afgesloten met een examen, waaraan een officieel diploma is verbonden. De jeugd wordt op deze manier vroeg vertrouwd gemaakt met het bieden van hulp aan de medemens. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst om verder te gaan met de opleidingscursus eerste hulp voor volwassenen. U kunt ook gebruik maken van de stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp, via het Prins Hendrik Fonds. De wijze van aanvragen: via een schriftelijke aanvraag waarbij een gespecificeerde begroting moet zijn gevoegd en een verklaring dat de lesgevers de cursus belangeloos verzorgen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij het ledensecretariaat.
 • Minimumleeftijd voor het examen Eerste Hulp
  Volgens de Regeling kan het examen voor het diploma Eerste Hulp worden afgelegd door degene die op de dag van het examen 16 jaar of ouder is. Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft besloten dat het examen voor het Diploma Eerste Hulp kan worden afgelegd door degene die op de examendatum 16 jaar of ouder is. De ouders kunnen overleggen met de instructeur eerste hulp over mogelijke dispensatie.
 • Oproep: Voor het geven van de lessen jeugd-Eerste Hulp A zoeken wij een aantal mensen met een geldig eerste hulp-diploma inclusief verbandleer en kleine ongevallen. Deze lessen worden gegeven aan de groepen 8 van de basisschool. Het gaat hier om het geven van de praktijk-situaties. Tijden kunnen in overleg worden geregeld.
 • Eerste hulp-opleidingscursussen worden in sommige gevallen tot drie-kwart van de kosten vergoed, tot een maximum van 114 Euro. Het gaat hier om de verzekeringsmaatschappijen die vallen onder Achmea, te weten: Avero, DVZ, Groene Land en PWZ.
 • Verdere informatie is te verkrijgen bij:

 

 Posted by at 1:30 am
jun 012015
 

Alles over Posten

Verband Koffer, tassen en kledingdepot:

Diesveld Mobiel
Gieterij 68 2211 KT Noordwijkerhout
Telefoon 0252-217100

Openingstijden: ma t/m vr. 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 13.00 uur

Beheer en onderhoud verbandkoffers

Voor elk evenement waarbij u Eerste Hulp verleent, krijgt u een verbandkoffer, die standaard gevuld is. Ook treft u hierin een lijst aan met wat er inzit. Wilt u doorgeven wat er gebruikt is van de verbandmiddelen? Dit is noodzakelijk dan kan Ellen Overdevest zorgen dat de koffers en tassen goed gevuld zijn.

Alle zaken rond het verlenen van Eerste Hulp, zoals plaats, tijd, zie website: www.ehbo-noordwijkerhout.nl
Als tijdens een evenement iets onduidelijk is of als iemand verstek laat gaan, bel dan: Gerard Diesveld:

Mobiel: 06-43069202
Opgeven om te posten: posten@ehbo-noordwijkerhout.nl

Beloningsysteem Eerste hulp Verlenen

Beloningssysteem bij posten ofwel Eerste Hulp verlenen bij evenementen is belangrijk. Voor uzelf om praktijkervaring op te doen als EHBO’er en voor de vereniging, die hiermee bij activiteiten in Noordwijkerhout de nodige hulp kan verlenen, waar nodig Wat houdt het beloningssysteem in?

In feite verandert er voor de mensen die gaan posten niets, behalve dat zij tijdens de jaarlijkse ledenvergadering één of meerdere VVV-bonnen ontvangen.

De waarde van deze bonnen is 5 Euro. Mensen die posten bij lange evenementen of tot in de kleine uurtjes, worden extra beloond. Wie veel post of hulp verleent bij langdurige evenementen, kan op deze manier een leuk bedrag bij elkaar sparen. Wij hopen hiermee dat we onze leden verder kunnen stimuleren om te gaan posten, of juist een keertje extra te gaan posten. Als mogelijke stimulans, maar in ieder geval om onze waardering te laten blijken.

Het bestuur

 Posted by at 2:07 am