jun 062015
 

Een stukje EHBO geschiedenis van Noordwijkerhout, uit de archieven opgeduikeld

De huidige EHBO-Vereniging Noordwijkerhout is op 19 januari 1938 opgericht als de ‘algemene Nederlandse Vereniging voor EHBO’. Dit is echter niet de enige EHBO-Vereniging die Noordwijkerhout gekend heeft. Er bestond ook nog een specifiek Roomsch Katholieke Vereniging St. Raphael heette. Deze vereniging is enkele maanden later opgericht, namelijk op 13 oktober 1938.

De ‘zeer eerwaarde Heer Pastoor’ H.J. Maas heeft in Hotel Gouwenberg een vergadering belegd met als doel te komen tot de oprichting van de Roomsch Katholieke EHBO-Vereniging Sint Raphael Noordwijkerhout. Tijdens de vergadering, die op 13 oktober 1938 werd georganiseerd, is ook een stemming gehouden, waarbij de aanwezigen verzocht werd twee dames en drie heren te kiezen. Dat zijn geworden:

– Zuster Cornelissen bestuurslid
– Mejuffrouw C. van Eeden bestuurslid
– De heer M. Versteege bestuurslid
– De heer Th. Langeveld bestuurslid
– De heer N. v.d. Klauw voorzitter

Van der Klauw was verpleger van beroep en in die hoedanigheid gaf hij de op de praktijk gerichte lessen. De artsen die de theorielessen verzorgden, waren dokter Bots en dokter Wösten.

Enkele citaten uit de brief van 1 juli 1949, die gericht was aan de katholieke verenigingen in Noordwijkerhout:

“Deze St. Raphael EHBO vereniging stelt zich onder andere ten doel bij eventuele sportdagen of andere gebeurtenissen, waarbij veel publiek verwacht kan worden, eerste hulp te verlenen. Wij verwachten, dat bij zulke gebeurtenissen van speciaal katholieke inslag, onze vereniging, welker belangeloos gegeven wordt, hierbij ingeschakeld zal worden.”


Marian Alkemade-Stevelius:

 • Marian Alkemade werd in haar periode nog geen voorzitter genoemd, maar presidente van de vereniging. Wij herinneren haar als een bijzonder warme vrouw, die veel voor de vereniging betekend heeft. Ze is helaas in april 1999 overleden. Bij de opening van het zestig-jarig jubileum leverde zij haar bijdrage door het onthullen van de Cliniclowns-poster, een van de twee goede doelen die de EHBO-Vereniging dat jaar financieel ondersteunde. Haar naam is onlosmakelijk met de EHBO verbonden. Zo zal zij in onze gedachten blijven voortleven.

Tiny van den Barselaar:

 • Tijdens haar voorzitterschap werd het veertig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging gevierd. Om de viering hiervan mogelijk te maken en om nieuwe materialen aan te
  kunnen schaffen, werd een huis-aan-huiscollecte gehouden.
 • Tiny van den Barselaar-Coppens gaf zelf de praktijklessen EHBO, in samenwerking met de arts, die de theorielessen verzorgde.
 • Per cursus waren 26 lesavonden.
 • Alle lessen waren in de aula van de huishoudschool aan de Duindoornstraat.
 • Ooit is er een ‘live-demonstratie’ door Lotus-slachtoffers gegeven in het beademen, die op de voorzitter grote indruk heeft gemaakt.
 • Het ledenaantal van de vereniging bedroeg ongeveer 75.

Herman Leenderts:

 • Tijdens zijn voorzitterschap werd het vijftig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging gevierd, met een manifestatie in De Schelft, waarbij brandweer, PTT, politie,
  reddingsbrigade, ambulance en de EHBO zelf uiteraard vertegenwoordigd waren.
 • Tijdens een oefening, waarbij na afloop de hulpverleners met elkaar een glaasje dronken, klonk ineens hard gebons vanuit de wc. Een van de ‘slachtoffers’ bleek te
  zijn vergeten. Ondanks de hilariteit, waren alle EHBO’ers zich bewust van het feit dat oplettendheid van groot belang is.
 • Ook Herman Leenderts heeft lange tijd zelf de EHBO-praktijklessen verzorgd, in samenwerking met de arts, die de theorielessen gaf. Ook op de school
  (College Leeuwenhorst) waar hij werkte, gaf hij de nodige aandacht aan de eerste hulp.
 • Reanimatie behoorde officieel niet tot het takenpakket van de EHBO’er. Dit was alleen voorbehouden aan professionals. In een later stadium was via de Hartstichting een reanimatiediploma te behalen, dat geen onderdeel uitmaakte van het EHBO-diploma.

Guus Kil:

 • Het zestig-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging werd onder Guus Kil gevierd, met een feestelijke receptie, waarbij burgemeester Andel als cadeau namens het gemeentebestuur de nieuwe huisvesting aanbood: De nieuwe brandweerkazerne. Ook brandweer-commandant Chr. Liebeton was hier voorstander van: Hulpverlening hoort bij elkaar. Brandweer en de EHBO hebben samen een grote demonstratie gegeven op De Brink, in het kader van in totaal 130 jaar hulpverlening. De brandweer bestond nl. 70 jaar.
 • De EHBO-lessen werden eerst in de St. Victorschool gegeven, maar door gebrek aan lokalen kwam de brandweerkazerne als ‘geschenk uit de hemel’.
 • Het Snel Inzetbaar Team is opgericht (1998).
 • De EHBO-lessen zijn geprofessionaliseerd naar aanleiding van vele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
 • Tijdens de introductie van de 23ste druk van het Oranje Kruisboekje, is reanimatie geïntegreerd in het EHBO-diploma.

Cor Verdiesen:

 • Tijdens zijn korte voorzittersperiode is er hard verder gebouwd aan het Snel Inzetbaar Team, verscheen een concept-nota en is een subsidie-aanvraag bij de gemeente voorbereid. De regiovergaderingen hadden zijn bijzondere aandacht.

Piet Noordhuizen:

 • Het 65-jarig bestaan van de EHBO-Vereniging wordt dit jaar gevierd.
 • Voor het eerst in het bestaan van de vereniging is een ‘dubbele petten’-kwestie ontstaan, aangezien Piet Noordhuizen behalve kaderinstructeur nu ook voorzitter is geworden, na een interim-periode.
 • Sinds 2002 is De Porrelhoek de nieuwe locatie van de EHBO-Vereniging. In deze ruimte zijn zowel alle materialen als het gehele archief gehuisvest.
 • De leden van het Snel Inzetbaar Team hebben een cursus rampenbestrijding gevolgd, waaraan een certificaat verbonden was. Het team wordt steeds verder uitgebouwd en opgeleid. Kleding, communicatie-apparatuur en materiaal wordt aangeschaft.
 • We hebben assistentie gekregen van een tweede kaderinstructeur, Bart v.d. Linde.
 • In augustus komt de 24ste druk van het Oranje Kruis-boekje uit. Er zijn nieuwe richtlijnen voor reanimatie in Nederland. Het onderwijs wordt aangepast aan een modulair systeem. Er wordt al druk gespeculeerd over het opleiden van mensen die de A.E.D. (de defibrillator) kunnen bedienen. Door de snelle ontwikkelingen zullen zich altijd veranderingen blijven voordoen in de hulpverlening. Dit zal aan de eerste hulpverleners ook niet ongemerkt voorbijgaan. Deze vernieuwingen brengen met zich mee dat de richtlijnen rond vervolglessen ook aan veranderingen onderhevig zijn.

Veel meer informatie over de geschiedenis van de Noordwijkerhoutse EHBO-vereniging, is te vinden op de website: 75 Jaar EHBO Noordwijkerhout

 Posted by at 2:10 am

Sorry, the comment form is closed at this time.